یاران آقا

از بصره: علی و محارباز کاشان: عبدالله و عبیداللهاز مهجم (حدود یمن): محمّد، عصر و مالکاز سند:‌ عبدالرحمناز هجر:‌ موسی، عبّاساز کور (از توابع بصره): ابراهیماز شیرز: عبدالوّهاباز سعداوه (قریه‌ای در حجاز): احمد، یحیی و فلّاحاز زید (از توابع شام یا محلی از لحسا‌): محمّد، حسن و فهداز قبیلة حمیر: مالک و ناصراز شیراز: عبدالله، صالح، جعفر و ابراهیماز عَقر (نزدیک کربلا): احمداز منصوریه: عبدالرّحمن و ملاعباز سیراف: خالد، مالک، حوقل، ابراهیماز خونج (قریه‌ای میان مراغه و زنجان): محروز و نوحاز ثَقب: هاروناز سِنّ: مقداد و هوداز هونین: عبدالسّلام، فارس و کلیباز رهاط: جعفراز عُمّان: محمّد، صالح، داوود، هواشب، کوش، یونساز عمّاره (یکی از شهرهای عراق):‌ مالکاز جماره (از شهرهای عراق): یحیی و احمداز کرمان: عبداللهاز صنعای یمن: جبرئیل، حمر، یحیی و سمیعاز عدن: عون و موسیاز تنجویه (جزیره‌ای بزرگ که در آن است پادشاه زنبگار): کوثراز همدان: علی و صالحاز انطائف: علی، سبا و زکریّااز هجُر: عبدالقدوساز خط: علی و مبارکاز جزیرة اوال (بحرین): عامر، جعفر، نصیر، بُکیر و لیثاز کَبش(جانب غربی بغداد): محمّد یا فهد از جدّه: ابراهیماز مکّه:‌عمرو، ابراهیم، محمّد و عبداللهاز مدینه: علی، حمزه، جعفر، عبّاس، طاهر، حسن، حسین، قاسم، ابراهیم و محمّداز کوفه: محمّد، غیاث، هود و عتاباز مرو: حذیفهاز نیشابور: علی و مهاجراز سمرقند: علی و مجاهداز کازرون: عمر، معمّر و یونساز شوش: شیبان و عبدالوّهاباز شوشتر: احمد و هلالاز ضیق(از دهات یمامه): عالم و سهیلاز طائف یمن: هلالاز مرقیّه (قطعه‌ای در ساحل حِمص): بشر و شعیباز بَرعه (نزدیکی‌های طائف): یوسف، داوود و عبداللهاز عسکر (از نواحی خوزستان): طیب و میموناز واسط:‌ عقیلاز بغداد: ‌عبدالمطّلب، احمد و عبداللهاز سرّمن رای: مرائی و عامراز سهم (از قراء اندلس): جعفراز سیلان (جزیره‌ای بزرگ میان هند و چین): نوح، حسن و جعفراز کرخ (بغداد): قاسماز نَوبه:‌ واصل و فاضلاز قزوین: هارون، عبدالله، جعفر، صالح، عمر، لیث، علی و محمّداز بلخ: حسناز مراغه: صدفهاز قم: یعقوباز طالقان: صالح، جعفر، یحیی، هود، فالح، داود، جمیل، فضیل، عیسی، جابر، خالد، علوان، عبدالله، ایّوب، ملاعب، عمر، عبدالعزیز، لقمان، سعد، قبضه، مهاجر، عبدون، عبدالرحمن و علیاز سجار (دهی است از دهات نور در بیست فرسخی بخارا): اَبان و ‌علیاز سرخس: ناجیه و حفصاز انبار (عراق): علواناز قادسیّه: حصیناز دَورَق (از شهرهای خوزستان نزدیک رامهرمز): عبدالغفوراز حبشه: ابراهیم، عیسی، محمّد، حمدان، احمد و سالماز موصل:‌ هارون و فهداز بَلقا (جلگه‌ای از جلگه‌های دمشق میام شام و وادی القری): صادقاز نصیبین: احمد و علیاز سِنجار (از نواحی جزیره سه روز راه فاصله است تا موصل): صادق یا محمّداز خِرشان (در بیضاء): تکیّه و مُسنوناز ارمنیه: احمد و حسیناز اصفهان: یونساز ذهاب:‌ حسیناز ری:‌ مجمعاز دیار:‌ شعیباز هرات:‌ نهروشاز سلماس:‌ هاروناز تفلیس: محمّداز کُرد: عوناز حبش: کثیراز خلاط:‌ محمّد، جعفراز شوبک (از بلاد شام): عُمیراز بیضا: سعد و سعیداز صیغه: زید، علی و موسیاز قبیلة اوس: محمّداز انطاکیه: عبدالرّحمناز حلب: صبیح و محمّداز حِمص: جعفراز دمشق: داود و عبدالرّحمناز رمله: طلیق و موسیاز بیت‌المقدّس: بُشر، داود و عمراناز عسقلان: محمّد، یوسف، عمر، فهد و هاروناز عرب عنیزه: عمیراز عکّا:‌ مروان و سعداز عرفه(نام بلادی چند است): فرّخاز طبریّه: فلیحاز بُلُست (از دهات اسکندریه): عبدالوارثاز فسطاط (نزدیک مصر):احمد، عبدالله، یونس و طاهراز بالیس (شهری در شام میان حلب و رقّه): نصیراز اسکندریه: حسن، محسن، شبیل، شیباناز جبل‌اللکام (محلّی مشرف بر انطاکیه در لبنان): عبدالله، عبیدالله، بحر، قادم و طالوت از سادَه (محلّی در یمامه): صلیب، سُعدان و شبیباز افرنج (فرانسه): علی و احمداز یمامه:‌ ظافر و جمیلاز مُعاذه (محلّی نزدیک کوه‌های اُذقِیَه از بنی قُشیر): سوید، احمد، محمّد، حسن، یعقوب، حسین، عبدالله، عبدالقدیم، نعیم، علی، حیان، ظاهر، تغلب و کثیراز اَلُومه (از دیار هذیل): معشراز عبادان: حمزه، شیبان، قاسم، جعفر، عمرو، عامر، عبدالمهیمن،‌عبدالوارث، محمّد و احمداز یمن: جبیر، حویش، مالک، کعب، احمد، شیبان، عامر، عمّار، فهد، عاصم، حَجرش، کلثوم، جابر و محمّداز بادیه‌نشین‌های مصر: عجلان و‌ درّاجاز بادیه‌نشین‌های اعقیل: منّبه، ضابط و غرباناز بادیه‌نشین‌های اغیر: عمرواز بادیه‌نشین‌های شیبان: نهراشاز قبیلة تمیم: ریّاناز بادیه‌نشین‌های قُسیّن (نواحی کوفه): جابراز بادیه‌نشین‌های کلاب: مطراز موالی اهل بیت(ع): عبدالله، مخِنف و‌ براکاز موالی انبیاء: صباح، صیاح، میمون و هوداز دو مرد غلام: عبدالله و ناصحاز حلّه: محمّد و علیاز کربلا: حسین، حسین و حسناز نجف: جعفر و محمّدشش نفر از ابدال که نام همة آنها عبدالله است.

/ 2 نظر / 64 بازدید
delaramaram

یاران کدام آقا ؟..امام حسین؟..